NUNGSIBA

NUNGSIBA: LAAININGTHOU IBUNGOGI THOI HELLABA KHUDOLPOTNI

THAMOIGI MAPAAO TAMNAFAM OIRIBA FAMBAAK

 

leiminnabagi nungaaiba,

laapnakhibagi awaaba

kaainakhibagi meichaak,

haaijarubada mamal thambiraktabagi khoisaaonaba,

fongdokpa ngamdaduna leibagi cheinaa

 

pumnamak 'forum'da changbiraga

ning-tamna fongfokpirak-u.

 

 - NUNGSIBA_NUNGSIBEE -

 THAABALGI MANGAALDA MEISAA FAAORABASINGDA KATTHOKLABA LAMAAI

Recent Prayer Requests

  • pukchel hongkhidrabi maagidamak haaijaminnasi

    punsi lambisida mapok asimadi punna chatminnarasi, awaa-nungaaida saruk yaaminnarasi haaijarubada yaabirakkhidabi, mahaakna pukchel honglakpa ngaaibadasu asumak honglamdana atop...
  • member khudingmakkidamak haaijari

    NUNGSIBA NUNGSIBIda member oiduna ming challiba ibungo ibema khudingmakki punsigidamak haaijari. 1. yumbaallaba nungsiba nungsibisingna makhoigi yumbaan punsidu chaning taana p...