Category Options
Add Category Edit Heading Group Move Up Move Down

NUNGSIBA

NUNGSIBA: LAAININGTHOU IBUNGOGI THOI HELLABA KHUDOLPOTNI

Forum Start Discussion

view:  normal / recent topics
YUM PAANDRIBASING-GI LAMAAITopicsPostsLast updated
Folder

NUNGSI WAARI LITHOKNAFAM


adomgi nungsi waarising lithokpiyu
57
over a year ago
by jiaopibuy
Folder

THAMOINA THAMOIDA TAMNINGBA MAPAAO


adomgi thamoi mapaao taahanningliba miyoi adugi mingda chingnaba leitana tambiyu
36
over a year ago
by jiaopibuy
Folder

PRE-MARITAL SEX AMASUNG PAAKHANG LEISAABI


luhongdringeigi mamaangda pakhang leisaabina hakchaang-gi oiba aronba mari thamnabagi mataangda adom khwaaigi waakhallon fongdokpirak-u.
16
over a year ago
by Mangangcha
Folder

WAAKHALLON FONGDOKPIYU


adomgi lanaai waakhallon-sing chingnaba leitana fongdok-piyu
713
over a year ago
by jiaopibuy

YUM PAALLABASING-GI LAMAAITopicsPostsLast updated
Folder

ISAAGI PUNSI KHONGLOIBU KAYAAM NUNGSIBAGE


yum paanminnariba nupaa-nupina makhoi masen kayaam nungsinana leiminnabage haaibagi mataangda paaodambiyu.
00
-
Folder

YUMBAALLABA NUPAA-NUPI AMASUNG EXTRA MARITAL AFFAIRS


yumbaallaba nupaa-nupisingna extraa marital affairs amada khongdaarakpagi mataangda afa-fatta neinabiyu.
14
over a year ago
by Nungsibi
Folder

YUM PAANDRIBASINGDA PIBA PAAOTAAK


adomgi punsina thengnarakpa awaaba amasung nungaaibadu paaodambibaga loinana yumbaandriba nahaasingda kari paaotaak pibiningba leibage taakpiyu.
00
-

LAININGLON AMASUNG NUNGSIBATopicsPostsLast updated
Folder

LAAIRAMMEN-GI MITYENGDA NUNGSIBA


laaininglond NUNGSIBAgi mafam kari haaina leibage haaibagi mataangda waakhallon fongdoknafam
34
over a year ago
by Nungsibi
Folder

TAAIBANGMEN-GI MITYENGDA NUNGSIBA


taaibangpaan-gi mityengdagi NUNGSIBA haaibasigi masak taaknaba hotnafam
48
over a year ago
by N D Hodamba

MAKHAL MATHEL-GI LAMAAITopicsPostsLast updated
Folder

KHANNA-NEINAFAM


nungsi-nungon-ga mari leinaba hiram kayaagi khanna-neinafam
1634
over a year ago
by jiaopibuy
Folder

JYOTIS AMASUNG NUNGSIBA_NUNGSIBEESING


Lamaai asida Jyotis Saastrana haaiba apouba waafam kharabu khangminnaba yaanaba thamjagani. Yaamna kupthaba maroldi Jyotis Saastri amagi manaakta chatlaga taanabinaba haaijari.
1415
over a year ago
by jiaopibuy
Folder

ADOMGI WAAHANG EIKHOIGI PAAOKHUM


thamoi amasung nungsi-nung-onnabaga mari leinaba waahangsing hangbirak-u. paakhum pinaba thouraang toujari.
17
over a year ago
by rafi ahmed
Folder

MEETEI PAAOROU


nupaa-nupi, paakhang-leisaabi amasung nungsiba nungsibeesingna khangjinbada kaannagadaba meetei paaorousing mafam asida fangbigani. paaorousingsi nungsiba-nungsibeegasu hakthengnana nattraga nakoinana mari leinaba oigani.
00
-

IRAAL HAAIDOKCHAFAMTopicsPostsLast updated
Folder

EIBU NGAAKPIYU


adomgi punsina kanaagumba mi amada maraal langsinkhi haaina yaajarabadi ngaakpinaba iraal haaidokpiyu. ngaakpigadouriba mi aduna taaba fangkhidraba faaobada ISORnadi soidana taabigani amasung adomgi iraal ngaakpigani. ISORdi ngaakpi heibani.
00
-

Recent Prayer Requests

  • pukchel hongkhidrabi maagidamak haaijaminnasi

    punsi lambisida mapok asimadi punna chatminnarasi, awaa-nungaaida saruk yaaminnarasi haaijarubada yaabirakkhidabi, mahaakna pukchel honglakpa ngaaibadasu asumak honglamdana atop...
  • member khudingmakkidamak haaijari

    NUNGSIBA NUNGSIBIda member oiduna ming challiba ibungo ibema khudingmakki punsigidamak haaijari. 1. yumbaallaba nungsiba nungsibisingna makhoigi yumbaan punsidu chaning taana p...