NUNGSIBA

NUNGSIBA: LAAININGTHOU IBUNGOGI THOI HELLABA KHUDOLPOTNI

Prayer Requests Request a Prayer

pukchel hongkhidrabi maagidamak haaijaminnasi

over a year ago by N D Hodamba Pray for me
punsi lambisida mapok asimadi punna chatminnarasi, awaa-nungaaida saruk yaaminnarasi haaijarubada yaabirakkhidabi, mahaakna pukchel honglakpa ngaaibadasu asumak honglamdana atoppaga punsi leipun semnabagi thouraang loikhrabi maagi nungaai-yaaifaba punsi-marel amagidamak pinaheiba mapu, Tengbaanbasigi Laainingthou oiriba Ibungo maangonda haaijaminnasi. MAAGI PUNSI YAAIFABA OISANU.

member khudingmakkidamak haaijari

over a year ago by Nungsiba Nungsibi Pray for me
NUNGSIBA NUNGSIBIda member oiduna ming challiba ibungo ibema khudingmakki punsigidamak haaijari. 1. yumbaallaba nungsiba nungsibisingna makhoigi yumbaan punsidu chaning taana paanba ngamba amasung machaa-masusinggi afaba mamaa-mapaa oiba bor pinabisanu. 2. yumbandriba nahaa paakhang amasung leisaabisingna makhoigi mathum maraang houriba thamoi, pukning waakhalbu tapthaba oihanbisanu. makhoigi punsida Laainingthou Ibungona khangatpikhraba nupaa/nupiduga yum paanminnaduna nungaai yaaifana paanba pinabisanu. 3. membersinggi punsida chaaokhatpa, leitaaba, anaa-ayek yaaodaba, afaba mahei purakpa pinabisanu haaina Laainingthou Ibungogi mafamda khurumjari.

Recent Prayer Requests

  • pukchel hongkhidrabi maagidamak haaijaminnasi

    punsi lambisida mapok asimadi punna chatminnarasi, awaa-nungaaida saruk yaaminnarasi haaijarubada yaabirakkhidabi, mahaakna pukchel honglakpa ngaaibadasu asumak honglamdana atop...
  • member khudingmakkidamak haaijari

    NUNGSIBA NUNGSIBIda member oiduna ming challiba ibungo ibema khudingmakki punsigidamak haaijari. 1. yumbaallaba nungsiba nungsibisingna makhoigi yumbaan punsidu chaning taana p...