NUNGSIBA

NUNGSIBA: LAAININGTHOU IBUNGOGI THOI HELLABA KHUDOLPOTNI

KHANGHANJABA

Matam-matamda khanghanjaningba waafamsing mafam asida haaijagani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Prayer Requests

  • pukchel hongkhidrabi maagidamak haaijaminnasi

    punsi lambisida mapok asimadi punna chatminnarasi, awaa-nungaaida saruk yaaminnarasi haaijarubada yaabirakkhidabi, mahaakna pukchel honglakpa ngaaibadasu asumak honglamdana atop...
  • member khudingmakkidamak haaijari

    NUNGSIBA NUNGSIBIda member oiduna ming challiba ibungo ibema khudingmakki punsigidamak haaijari. 1. yumbaallaba nungsiba nungsibisingna makhoigi yumbaan punsidu chaning taana p...